Visie

De wereld verandert snel en fundamenteel. De exponentiële groei van technologie zal de komende jaren onze industrie, bedrijven en onze levens behoorlijk op zijn kop gaat zetten. We bevinden ons op dit moment in een zogezegde kantelperiode waar de oude wereld overgaat in de nieuwe. De economie met zijn oude industriele structuren staat op het punt om voorgoed te verdwijnen.

De laatste kantelperiode vond plaats tussen 1850 tot 1920 die we aanduiden met de 2e industriele revolutie. Kenmerkend voor zo’n periode is dat meerdere technologische revoluties tegelijkertijd opkomen die op elkaar gaan inwerken en nieuwe combinaties aangaan.

De tien technologieën die deze exponentiële groei aanjagen zijn: (1)Bio-, (2) Neuro- & (3) Nanotechnologie, (4) Sensoren, (5) 3D printing, (6) Nieuwe energiebronnen, (7) Robotics, (8) Drones, (9) Mobile en (10) Artificial Intelligence.

IT gaat nu opkomen in alle fysieke producten en zelfs levende organismen. Net zoals het internet de afgelopen 20 jaar onze levens heeft geinfiltreerd en veranderd.

Ook de online cultuur van openheid en delen werkt exponentiële groei in de hand.

Dit leidt tot een convergentie en symbiose van de digitale wereld en de echte wereld, van mens en machine, van biologie en technologie. De komende 20 jaar zal deze technologie ook daadwerkelijk in ons eigen lichaam terechtkomen.

Niet alleen zal ons leven drastisch beinvloed worden door technologische en de hieruit voortvloeiende economische veranderingen maar ook het weefsel van onze samenleving zal ingrijpend veranderen.

Het fenomeen van zelforganisatie lijkt mondiaal een krachtige bronenergie te zijn die sterk komt opzetten. Men organiseert zich nu overal zelf en men wil graag meedenken en reageren op hun omgeving en het delen van informatie en kennis is essentieel.

Er is een groeiend besef dat de oude wereld gebaseerd op verspilling zal overgaan in een nieuwe met een organische of natuurlijke structuur. Deze zal zich richten op maatwerk en kringloop, op uniek en kleine schaal.

 

De angst voor fundamentele verandering.

In de media worden we geconfronteerd met een stortvloed aan reguleringsdrang, nieuwe regels en wetten en bezuinigingsmaatregelen. Een soort Stockholmsyndroom als het gaat om de relatie met de oude economie.

Het blinde vertrouwen om op de oude manier te kijken laat zien dat er nog een hoop angsten overwonnen moeten worden.

Waar de discussies gaan over reddingsoperaties voor bedrijven en banken, bedrijven die met geld en lobbymacht bepalen wat er gebeurd en politici waarvan de communicatie in hoge mate een verkoopbevorderende activiteit is geworden krijgt de burger het gevoel dat de maatschappij niet meer eerlijk is.

Er is volgens velen sprake van een groeiende kloof tussen de officiele economie en de werkelijke economie waardoor het groeiende wantrouwen tegen politici en banken groter wordt.

Er is in deze tijden van systeemcrisis een grote behoefte aan een inspirerend maar tastbaar vergezicht.

 

Nieuwe economie

Het streven van de oude maatschappelijke stelsels om de traditionele samenleving 2.0 te hervormen lijkt een krampachtige poging om met dezelfde spelers en spelregels in het zadel te blijven zitten.

De enige wijze om deze verstarring te doorbreken, is radicale systeemvernieuwing. Nieuwe spelregels, nieuwe spelers en dus een nieuw spel.

Als we een mentale verschuiving op gang willen brengen zullen we breder moeten kijken, dieper (in onszelf) moeten graven en verder weg zien. De toekomst is aan eigenzinnige lenige denkers met een langetermijnvisie die door de bestaande systemen heen kunnen breken.

Waar de overheid zich steeds meer terugtrekt en de tucht van de markt niet altijd een goed alternatief is gebleken ontstaat een onvatbare nieuwe beweging van onderop: een decentrale bottom-up samenleving 3.0 van cooperaties, gemeenschappen en sociale en fysieke netwerken.

Er worden verbindingen gemaakt met iedereen die hetzelfde doel nastreeft. Geen verbinding vanuit afhankelijkheid, maar verbinding vanuit eigen kracht. De nieuwe tijd is de tijd van de zelforganiserende dwarsverbinding.

 

 

Zelforganisatie

Zelforganisatie is omschreven als de tendens van een open systeem die nieuwe structuren en patronen genereert gebaseerd op zijn eigen interne dynamiek.

Zelforganiserende systemen zijn opgebouwd uit kleine fragmenten die een reflectie zijn van het grote geheel. Ze kunnen steeds complexere vormen aannemen en ontstaan vanuit interacties van de onderdelen en zijn niet van bovenaf of extern geinitieerd.

Eigenschappen van zelforganiserende systemen zijn adaptiviteit, flexibiliteit en ‘bottom-up’ organisatie.

Goede voorbeelden hiervan zijn het menselijk brein, bloemkool en mierenhopen, regenwouden of zelfs het heelal. Net als roosjes uit een bloemkool kunnen mensen ook verschillende verbanden vormen in de samenleving.

De nieuwe energiebron van het nieuwe denken in onze samenleving is zelforganisatie. Zelforganisatie heeft tot doel een sociale dynamiek te creëren die bijdraagt aan de continuïteit van de samenleving.

Omdat steeds meer mensen grip willen krijgen op hun omgeving, werk, gezondheid en hun leven is er steeds meer aanzet tot het starten van burgerinitiatieven die bijdragen aan meer gemeenschap, democratie, combinatie, innovatie, lokale economie en duurzame welvaart.

De overheid en bedrijven lijken ook steeds meer doordrongen van de transitie van ‘klein binnen groot’ waarin natuurlijke cohesie en zelforganiserende capaciteit gezien kan worden als de zuurstof van het nieuwe organiseren.

Niet vanuit efficientie en controle maar vanuit zingeving en balans kan de mens weer de maat worden.

 

Sociale innovatie

De verandering van tijdperk waarin we leven schreeuwt om innovatie. Innovatie die gaat over nieuwe, creatieve vormen van samenwerken, over nieuwe partnerschappen, over het creëren van netwerken, over het benutten van de kracht en kennis in de samenleving en over instituten en systemen die het mogelijk maken voor mensen om betere levens te leiden. Dit type innovatie wordt steeds vaker als sociale innovatie aangeduid.

Sociale innovatie heeft de potentie om onze samenleving voor te bereiden op de toekomst met nieuwe strategieën, concepten, ideeën en organisaties die een oplossing trachten te bieden voor maatschappelijke uitdagingen en burgerinitiatieven.

Om een samenleving te creeren waarin eenieder kan floreren en waar we het sociale kapitaal maximaal kunnen benutten zijn er lenige denkers nodig met nieuwe ideeen over talent, intelligentie, menselijke groei en ontwikkeling.

Burgerinitiatieven moeten beter hun weg vinden bij het publiek, kunstenaars moeten een pioniersfunctie vervullen om nieuwe concepten, symboliek en vocabularium te vinden en creatievelingen moeten deze aan elkaar zien te verbinden.

Het is van belang om nu in het talent en de creativiteit van mensen te investeren. Alleen zo kunnen we de kansen grijpen die de nieuwe kenniseconomie ons biedt.

 

 

Talent

Een veelgehoorde aanname is dat iedereen het heeft maar dat nog niet iedereen zijn of haar talent heeft gevonden. Iets wat ook opvalt is dat talent en passie vaak in 1 adem genoemd worden.

Mensen gaan steeds meer op zoek naar persoonlijke groei en naar hun authentieke kern. In plaats van het voldoen aan de verwachtingen van anderen komt steeds meer de persoonlijke zingeving centraal te staan. Vandaar ook dat veel mensen voor zichzelf beginnen, en ervoor kiezen hun talenten op een andere manier te ontwikkelen en te benutten. Want onze werkelijke rijkdom ligt uiteindelijk binnen onszelf en deze tijd vraagt erom om te leven vanuit onze eigen kracht en eigen potentieel.

Er groeit een besef onder veel van ons dat onze rol vastbesloten ligt in onze talenten die betekenis kunnen geven aan onze zingeving, voldoening, succes en geluk.

Het is de uitdaging van dit tijdperk om samen een klimaat te creëren waarin talent en ambitie worden gekoppeld aan de juiste context. Pas door er iets mee te gaan doen, maak je talent waardevol.

 

 

Talentenkabinet

Omdat mensen steeds meer grip willen krijgen op hun omgeving, werk, gezondheid en leven zijn er veel intitiatieven voor verenigingen, wijkteams en cooperaties in onze samenleving te vinden. Mensen gaan steeds meer gebruik maken van netwerken om een zinvolle bijdrage te leveren aan de ecosystemen van hun voorkeuren waar de nadruk ligt op zelfbeschikking, authenticiteit en zingeving.

Er is behoefte aan nieuwe (digitale) manieren om cultuur te verspreiden en toegankelijk te maken en aan nieuwe denk- en businessmodellen die dit kunnen verduurzamen. Slimme oplossingen die voorbijgaan aan klassieke tweedelingen zoals commercieel versus publiek, zakelijk versus artistiek, en populaire versus niche cultuur.

Veelgehoorde termen zijn ‘doe-het-zelf-maatschappij’, ‘burgerkracht’, ‘de nieuwe overheid’, ‘organisatie 3.0′, ‘overheid 2.0′ die laten zijn dat er een omschakeling plaatsvindt van de klassieke verzorgingsstaat naar de zogezegde ‘participatiesamenleving’. In het stapje terug van de overheid worden burgers aangezet om meer te doen aan zelfredzaamheid en zelforganisatie.

Het Talentenkabinet wil een faciliterende rol hebben om partijen bij elkaar te brengen om samen te werken, kennis uit te wisselen en verrassende initiatieven te ontsluiten en prioriteit te geven aan de maatschappelijke waarde van cultuur en het belang van creativiteit.

Het Talentenkabinet gaat zich inzetten om burgerinitiatieven, kunstenaars en andere creatieven aan elkaar te koppelen om met elkaar naar creatieve oplossingen te zoeken voor maatschappelijk vraagstukken en hen een podium bieden om hun talenten te etaleren.